Logo der Universität Wien

Austriacka Galicja i jej multikulturowe dziedzictwo

Kolegium Doktoranckie (DK) zajmuje się mającymi na siebie wzajemny wpływ kulturami, literaturami, językami, religiami, ekonomiami, grupami etnicznymi i socjalnymi austriackiego Królestwa Galicji i Lodomerii od czasów jego inkorporacji do monarchii habsburskiej w roku 1772 do roku 1918. Ponadto poruszanym aspektem DK jest multikulturowe dziedzictwo Galicji w Polsce, Ukrainie, Austrii oraz na emigracji aż do czasów współczesnych.  

W ostatnich dekadach austriacka Galicja stała sie jednym z ulubionych obiektów publicznego i naukowego zainteresowania zarówno w Austrii (szczególnie w Wiedniu) jak i w innych krajach. Jednak dotychczasowe badania ograniczały się w dużej mierze do wyizolowanych ram pojedynczych nauk. W germanistyce, slawistyce, judaistyce i narodowych historiografiach niewystarczająco  uwzględniano multikulturowość tego regionu. DK jest zorientowane multidyscyplinarnie i zespala podejścia literaturoznawstwa, jezykoznawstwa i nauk historycznych z integracyjnymi teoriami współczesnego kulturoznawstwa. Transdyscyplinarność przyczynia się do uzyskania nowej wiedzy z pojedynczych dyscyplin oraz ogólnego obrazu dotyczącego tego historycznego regionu i jego dziedzictwa. W  ramach DK współpracują naukowcy wiedeńskiej germanistyki (Annegret Pelz), historii (Christoph Augustynowicz, Kerstin S. Jobst, Andrea Komlosy, Philipp Ther), nauk politycznych (Dieter Segert) i slawistyki (Stefan Simonek, Alois Woldan). Koherencja DK jest zagwarantowana nie tylko przez wyraźnie określoną przestrzeń historyczną Galicji  oraz transdyscyplinarność, lecz także przez podejście kulturoznawcze (na przykład "mental mapping", lieux de mémoire, studia genderowe, analiza dyskursywna, mikrohistoria, „studia pogranicza“, badania migracyjne, historia języka). Współpraca nauczycieli akademickich i kolegiatów z różnych dyscyplin ma efekty synergistyczne i rozszerza dotychczas istniejące badania na Uniwersytecie w Wiedniu. Doskonała infrastruktura naukowa, archiwalna i biblioteczna czynią Wiedeń idealnym miejscem dla Kolegium Doktoranckiego. Integracja naukowców (poprzez wykłady gościnne oraz warsztaty) z  kolegiatami z Polski i Ukrainy w DK pogłębi dotychczas istniejące kontakty z tymi dwoma krajami.  Poza tym usytuowanie Kolegium Doktoranckiego w wiekowej metropolii Wiedniu przyczynia się również do mediacji między starymi oraz nowymi członkami UE, a także z Ukrainą.

Program edukacyjny DK uwzględnia jego multidyscyplinarność, wielojęzykowość i metodyczną wielowymiarowość. Jego celem jest między innymi wsparcie pogłębienia wiedzy, teoretycznych zdolności i kompetencji interkulturowych kolegiatów oraz  stworzenie optymalnych warunków opieki naukowej poprzez kilku specjalistów nad pracami doktorskimi. Podczas pierwszych dwóch semestrów wykłady i seminaria wprowadzające stwarzają podstawy indywidualnej pracy nad pracami doktorskimi. Podczas dwóch kolejnych lat każdy kolegiat spędzi semester w ramach pracy badawczej w instytucji naukowej poza Wiedniem (z reguły na uczelniach w Krakowie i Lwowie). Regularny dialog między kolegiatami i profesorami jest zagwarantowany przez regularne seminaria doktoranckie i dwa międzynarodowe warsztaty, których organizacją aktywnie zajmują się studenci.

Doktoratskolleg Galizien
Campus der Universität Wien

Spitalgasse 2, Hof 1.11
A-1090 Wien


Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0